වර්ෂයප්‍රධාන අංශයඑකතු කළ අගය (රු.මි)Noteආංශික දායකත්වය %ආංශික දායකත්වය %
2016
කෘෂිකාර්මික
90,032.0
Y13.07.5
2016
කාර්මික
190,393.0
Y27.627.3
2016
සේවා
352,612.0
Y51.056.9
2016
බදු - සහනාධාර
57,974.0
Y8.48.4