ප්‍රධාන අංශ අනුව දළ දේශීය නිෂ්පාදනය

වර්ෂය ප්‍රධාන අංශය එකතු කළ අගය (රු.මි) Note ආංශික දායකත්වය % ආංශික දායකත්වය %
2014
කෘෂිකාර්මික
85,061.0
Y 16.3 7.9
2014
කාර්මික
112,053.0
Y 21.5 28.5
2015
කෘෂිකාර්මික
95,644.0
Y 16.3 8.1
2016
කෘෂිකාර්මික
90,032.0
Y 13.0 7.5
2013
කාර්මික
80,502.0
Y 23.5 32.5
2015
කාර්මික
124,691.0
Y 21.2 28.5
2016
කාර්මික
190,393.0
Y 27.6 27.3
2014
සේවා
289,482.0
Y 55.5 56.7
2013
කෘෂිකාර්මික
94,325.0
Y 27.5 10.8
2013
සේවා
168,305.0
Y 49.0 56.7
2015
සේවා
325,004.0
Y 55.4 56.3
2016
සේවා
352,612.0
Y 51.0 56.9
2016
බදු - සහනාධාර
57,974.0
Y 8.4 8.4
2013
දළ දේශීය නිෂ්පාදන
409,972.0
100.0 100.0