ප්‍රධාන අංශ අනුව දළ දේශීය නිෂ්පාදනය

වර්ෂය ප්‍රධාන අංශය එකතු කළ අගය (රු.මි) Note ආංශික දායකත්වය % ආංශික දායකත්වය %
2016
කෘෂිකාර්මික
90,032.0
Y 13.0 7.5
2016
කාර්මික
190,393.0
Y 27.6 27.3
2016
සේවා
352,612.0
Y 51.0 56.9
2016
බදු - සහනාධාර
57,974.0
Y 8.4 8.4