වර්ෂයවිස්තරයඌව පළාතබදුල්ලමොනරාගල
2014ආයුර්වේද විශේෂඥ වෛද්‍ය නිළධාරින්
2014ආයුර්වේද වෛද්‍ය සහකාර (රේඛීය අමාත්‍යංශය)24.016.08.0
2014හෙඳ නිළධාරින්/ නිළධාරිනියන්7.07.0
2014ඖෂධ සංයෝජක34.022.012.0
2014උපස්ථායක50.031.019.0
2014මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා24.016.08.0
2014ඇඳන් සංඛ්‍යාව235.0149.086.0
2014ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්55.037.018.0
2014ආයුර්වේද රෝහල්6.04.02.0
2014අභ්‍යන්තර රෝගීන් සංඛ්‍යාව2,531.01,905.0626.0
2014බාහිර රෝගීන් සංඛ්‍යාව336,421.0264,279.072,142.0
2014ක්‍රියාත්මක කරන ලද ඡංගම සායන සංඛ්‍යාව105.055.050.0
2014ඡංගම සායන සඳහා සහභාගි වු රෝගීන් සංඛ්‍යාව24,659.012,850.011,809.0
2014ඔසු උයන් සංඛ්‍යාව1.01.0