වර්ෂයවිස්තරයඌව පළාතබදුල්ලමොනරාගල
2014
ආයුර්වේද විශේෂඥ වෛද්‍ය නිළධාරින්
2014
ආයුර්වේද වෛද්‍ය සහකාර (රේඛීය අමාත්‍යංශය)
24.0
16.0
8.0
2014
හෙඳ නිළධාරින්/ නිළධාරිනියන්
7.0
7.0
2014
ඖෂධ සංයෝජක
34.0
22.0
12.0
2014
උපස්ථායක
50.0
31.0
19.0
2014
මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා
24.0
16.0
8.0
2014
ඇඳන් සංඛ්‍යාව
235.0
149.0
86.0
2014
ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්
55.0
37.0
18.0
2014
ආයුර්වේද රෝහල්
6.0
4.0
2.0
2014
අභ්‍යන්තර රෝගීන් සංඛ්‍යාව
2,531.0
1,905.0
626.0
2014
බාහිර රෝගීන් සංඛ්‍යාව
336,421.0
264,279.0
72,142.0
2014
ක්‍රියාත්මක කරන ලද ඡංගම සායන සංඛ්‍යාව
105.0
55.0
50.0
2014
ඡංගම සායන සඳහා සහභාගි වු රෝගීන් සංඛ්‍යාව
24,659.0
12,850.0
11,809.0
2014
ඔසු උයන් සංඛ්‍යාව
1.0
1.0