වර්ෂයවර්ෂයවිස්තරයඒකකයරෝහල්ඇඳන්ගිලන් රථරෝහල්ඇඳන්ගිලන් රථරෝහල්ඇඳන්ගිලන් රථමූලාශ්‍රය
20172017පළාත් මහ රෝහල්11,5132011,51320000සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත
20172017මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා260016001000සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත
20172017දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල්145714000145714සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත
20172017මූලික රෝහල් A271910271910000සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත
20172017මූලික රෝහල් B4566101142334247සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත
20172017ප්‍රාදේශීය රෝහල් A332052210411101සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත
20172017ප්‍රාදේශීය රෝහල් B14836149525953115සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත
20172017ප්‍රාදේශීය රෝහල් C4167628334652082118සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත
20172017එකතුව925,087101643,57466281,51335සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත