වර්ෂයවර්ෂයවිස්තරයඒකකයරෝහල්ඇඳන්ගිලන් රථරෝහල්ඇඳන්ගිලන් රථරෝහල්ඇඳන්ගිලන් රථමූලාශ්‍රය
20182018
පළාත් මහ රෝහල්
1
1,51320
1
1,51320
0
00සෞ.සේ.දෙ. ඌව පළාත