රෝහල් තොරතුරු

විස්තරය රෝහල් ඇඳන් ගිලන් රථ රෝහල් ඇඳන් ගිලන් රථ රෝහල් ඇඳන් ගිලන් රථ
පළාත් මහ රෝහල්
1
1,493 20
1
1,493 20
0
0 0
පළාත් මහ රෝහල්
1
1,493 20
1
1,493 20
0
0 0
මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා
26
0 0
16
0 0
10
0 0
පළාත් මහ රෝහල්
1
1,513 20
1
1,513 20
0
0 0
මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා
26
0 0
16
0 0
10
0 0
දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල්
1
441 14
0
0 0
1
441 14
දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල්
1
457 14
0
0 0
1
457 14
මූලික රෝහල් A
2
630 6
2
630 6
0
0 0
මූලික රෝහල් A
2
719 10
2
719 10
0
0 0
මූලික රෝහල් B
4
511 10
1
120 3
3
391 7
මූලික රෝහල් B
4
566 10
1
142 3
3
424 7
ප්‍රාදේශීය රෝහල් A
3
312 4
2
210 3
1
102 1
ප්‍රාදේශීය රෝහල් A
3
320 5
2
210 4
1
110 1
ප්‍රාදේශීය රෝහල් B
14
864 14
9
529 9
5
335 5
ප්‍රාදේශීය රෝහල් B
14
836 14
9
525 9
5
311 5
ප්‍රාදේශීය රෝහල් C
41
639 22
33
429 16
8
210 6
ප්‍රාදේශීය රෝහල් C
41
676 28
33
465 20
8
211 8
එකතුව
92
4,890 90
64
3,411 57
28
1,479 33
එකතුව
92
5,087 101
64
3,574 66
28
1,513 35
පළාත් මහ රෝහල්
1
1,513 20
1
1,513 20
0
0 0
දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල්
1
522 14
0
0 0
1
522 14
පළාත් මහ රෝහල්
1
1,443 NULL
1
1,443 NULL NULL NULL NULL
දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල්
1
367 NULL NULL NULL NULL
1
367 NULL
මූලික රෝහල් A
2
630 NULL
2
630 NULL NULL NULL NULL
මූලික රෝහල් B
3
511 NULL
1
120 NULL
3
391 NULL
ප්‍රාදේශීය රෝහල් A
3
312 NULL
2
210 NULL
1
102 NULL
ප්‍රාදේශීය රෝහල් B
14
933 NULL
9
581 NULL
5
352 NULL
ප්‍රාදේශීය රෝහල් C
41
658 NULL
33
442 NULL
8
216 NULL
එකතුව
65
3,411 NULL
48
3,426 NULL
18
1,428 NULL