ඌව පළාතේ මාසික සාමාන්‍ය ආර්ද්‍රතාව

වර්ෂය මාසය බදුල්ල මොනරාගල බණ්ඩාරවෙල
2019
ජනවාරි
79 68 76
2019
පෙබරවාරි
79 71 77
2019
මාර්තු
64 62 61
2019
අප්‍රේල්
68 68 72
2019
මැයි
65 64 70
2019
ජූනි
61 58 62
2019
ජූලි
63 58 64
2019
අගෝස්තු
66 57 70
2019
සැප්තැම්බර්
71 67 75
2019
ඔක්තෝබර්
85 80 85
2019
නොවැම්බර්
82 78 83
2019
දෙසැම්බර්
85 79 84
2015
ජනවාරි
77 67 75
2015
පෙබරවාරි
79 71 71
2015
මාර්තු
71 68 67
2015
අප්‍රේල්
77 74 79
2015
මැයි
74 70 76
2015
ජුනි
71 66 70
2015
ජුලි
65 59 62
2015
අගෝස්තු
64 58 66
2015
සැප්තැම්බර්
73 66 75
2015
ඔක්තෝබර්
83 76 84
2015
නොවැම්බර්
83 79 83
2014
ජනවාරි
84 73 82
2016
ජනවාරි
80 72 76
2014
පෙබරවාරි
74 66 65
2016
පෙබරවාරි
74 69 71
2014
මාර්තු
70 61 65
2015
දෙසැම්බර්
85 81 84
2016
මාර්තු
65 64 61
2014
අප්‍රේල්
63 65 72
2016
අප්‍රේල්
67 66 71
2014
මැයි
74 69 73
2016
මැයි
73 71 74
2014
ජුනි
63 53 62
2016
ජුනි
64 58 62
2014
ජුලි
57 53 58
2016
ජුලි
66 57 61
2014
අගෝස්තු
65 58 64
2016
අගෝස්තු
65 60 60
2014
සැප්තැම්බර්
67 73 67
2016
සැප්තැම්බර්
58 57 55
2014
ඔක්තෝබර්
80 79 80
2016
ඔක්තෝබර්
59 61 66
2014
නොවැම්බර්
84 77 82
2016
නොවැම්බර්
81 76 81
2014
දෙසැම්බර්
88 81 87
2016
දෙසැම්බර්
76 68 71
ජනවාරි
77 67 75
2018
ජනවාරි
78 66 74
2017
ජනවාරි
77 67 73
2018
පෙබරවාරි
79 65 74
2017
පෙබරවාරි
74 67 72
2018
මාර්තු
74 68 73
2017
මාර්තු
73 68 71
2018
අප්‍රේල්
76 71 77
2017
අප්‍රේල්
63 65 64
2018
මැයි
79 73 80
2017
මැයි
70 68 71
2018
ජුනි
66 60 64
2017
ජුනි
NULL NULL 65
2018
ජුලි
68 59 65
2017
ජුලි
62 59 59
2018
අගෝස්තු
65 59 66
2017
අගෝස්තු
69 62 68
2018
සැප්තැම්බර්
66 63 70
2017
සැප්තැම්බර්
70 62 70
2018
ඔක්තෝබර්
81 79 84
2017
ඔක්තෝබර්
74 68 76
2018
නොවැම්බර්
81 77 82
2017
නොවැම්බර්
80 74 80
2018
දෙසැම්බර්
80 75 76
2017
දෙසැම්බර්
83 71 82