ඌව පළාතේ මාසික සාමාන්‍ය ආර්ද්‍රතාව

වර්ෂය මාසය බදුල්ල මොනරාගල බණ්ඩාරවෙල
2019
ජනවාරි
79 68 76
2019
පෙබරවාරි
79 71 77
2019
මාර්තු
64 62 61
2019
අප්‍රේල්
68 68 72
2019
මැයි
65 64 70
2019
ජූනි
61 58 62
2019
ජූලි
63 58 64
2019
අගෝස්තු
66 57 70
2019
සැප්තැම්බර්
71 67 75
2019
ඔක්තෝබර්
85 80 85
2019
නොවැම්බර්
82 78 83
2019
දෙසැම්බර්
85 79 84