ඌව පළාතේ මාසික සාමාන්‍ය ආර්ද්‍රතාව

වර්ෂය මාසය බදුල්ල මොනරාගල බණ්ඩාරවෙල
2019
ජනවාරි
NULL NULL NULL