ඌව පළාතේ මාසික සාමාන්‍ය ආර්ද්‍රතාව

වර්ෂය මාසය බදුල්ල මොනරාගල බණ්ඩාරවෙල
2014
ජනවාරි
84 73 82
2014
පෙබරවාරි
74 66 65
2014
මාර්තු
70 61 65
2014
අප්‍රේල්
63 65 72
2014
මැයි
74 69 73
2014
ජුනි
63 53 62
2014
ජුලි
57 53 58
2014
අගෝස්තු
65 58 64
2014
සැප්තැම්බර්
67 73 67
2014
ඔක්තෝබර්
80 79 80
2014
නොවැම්බර්
84 77 82
2014
දෙසැම්බර්
88 81 87