පළාතදර්ශකයතාරාවදර්ශකයතාරාව
උතුරු පළාත0.32060.5303
මධ්‍යම පළාත0.43040.1406
උතුරු මැද පළාත0.46020.4704
ඌව පළාත0.15080.2407
වයඔ පළාත0.41050.4205
බස්නාහිර පළාත1.30011.3301
ශ්‍රීලංකාව0.7601.030
සබරගමු පළාත0.24070.2408
නැගෙනහිර පළාත0.15090.2209
දකුණු පළාත0.44030.5402