සෞභාග්‍යතා දර්ශකය

පළාත දර්ශකය තාරාව දර්ශකය තාරාව
උතුරු පළාත
0.320
6
0.530
3
මධ්‍යම පළාත
0.430
4
0.140
6
උතුරු මැද පළාත
0.460
2
0.470
4
ඌව පළාත
0.150
8
0.240
7
වයඔ පළාත
0.410
5
0.420
5
බස්නාහිර පළාත
1.300
1
1.330
1
ශ්‍රීලංකාව
0.760
NULL
1.030
NULL
සබරගමු පළාත
0.240
7
0.240
8
නැගෙනහිර පළාත
0.150
9
0.220
9
දකුණු පළාත
0.440
3
0.540
2