වර්ෂයවිස්තරයශ්‍රී ලංකාවබදුල්ලමොනරාගලNote
2019ජනවාරි4,752.04,656.04,474.0a
2019පෙබරවාරි4,730.04,634.04,453.0b
2019මාර්තු4,722.04,627.04,446.0c
2019අප්‍රේල්4,737.04,642.04,460.0d
2019මැයි4,812.04,715.04,530.0e
2019ජූනි4,856.04,759.04,573.0f
2019ජූලි4,849.04,751.04,566.0g
2019අගෝස්තු4,853.04,755.04,569.0h
2019සැප්තැම්බර්4,890.04,792.04,604.0i