වර්ෂයවිස්තරයශ්‍රී ලංකාවබදුල්ලමොනරාගලNote
2019අගෝස්තු4,853.04,755.04,569.0h