වර්ෂයවිස්තරයශ්‍රී ලංකාවබදුල්ලමොනරාගලNote
2019
අගෝස්තු
4,853.0
4,755.0
4,569.0
h