දරිද්‍රතා රේඛාව

වර්ෂය විස්තරය ශ්‍රී ලංකාව බදුල්ල මොනරාගල Note
2002
වර්ෂය
1,423.0
1,409.0
1,366.0
2006/2007
වර්ෂය
2,142.0
2,121.0
2,086.0
2013
වර්ෂය
3,730.0
3,576.0
3,390.0
2017
නොවැම්බර්
4,558.0
4,466.0
4,292.0
11
2017
දෙසැම්බර්
4,584.0
4,492.0
4,316.0
12
2018
ජනවාරි
4,580.0
4,488.0
4,313.0
a
2019
ජනවාරි
4,752.0
4,656.0
4,474.0
a
2018
පෙබරවාරි
4,547.0
4,455.0
4,281.0
b
2019
පෙබරවාරි
4,730.0
4,634.0
4,453.0
b
2018
මාර්තු
4,528.0
4,437.0
4,263.0
c
2019
මාර්තු
4,722.0
4,627.0
4,446.0
c
2018
අප්‍රේල්
4,532.0
4,441.0
4,267.0
d
2019
අප්‍රේල්
4,737.0
4,642.0
4,460.0
d
2018
මැයි
4,584.0
4,492.0
4,316.0
e
2019
මැයි
4,812.0
4,715.0
4,530.0
e
2018
ජූනි
4,677.0
4,583.0
4,404.0
f
2019
ජූනි
4,856.0
4,759.0
4,573.0
f
2018
ජූලි
4,692.0
4,598.0
4,418.0
g
2019
ජූලි
4,849.0
4,751.0
4,566.0
g
2018
අගෝස්තු
4,692.0
4,598.0
4,418.0
h
2019
අගෝස්තු
4,853.0
4,755.0
4,569.0
h
2018
සැප්තැම්බර්
4,659.0
4,565.0
4,386.0
i
2019
සැප්තැම්බර්
4,890.0
4,792.0
4,604.0
i
2018
ඔක්තොම්බර්
4,506.0
4,554.0
4,376.0
j
2018
නොවැම්බර්
4,707.0
4,613.0
4,432.0
k
2018
දෙසැම්බර්
4,711.0
4,616.0
4,436.0
l