දරිද්‍රතා රේඛාව

වර්ෂය විස්තරය ශ්‍රී ලංකාව බදුල්ල මොනරාගල Note
2019
ජනවාරි
4,752.0
4,656.0
4,474.0
a
2019
පෙබරවාරි
4,730.0
4,634.0
4,453.0
b
2019
මාර්තු
4,722.0
4,627.0
4,446.0
c
2019
අප්‍රේල්
4,737.0
4,642.0
4,460.0
d
2019
මැයි
4,812.0
4,715.0
4,530.0
e
2019
ජූනි
4,856.0
4,759.0
4,573.0
f
2019
ජූලි
4,849.0
4,751.0
4,566.0
g
2019
අගෝස්තු
4,853.0
4,755.0
4,569.0
h
2019
සැප්තැම්බර්
4,890.0
4,792.0
4,604.0
i