දරිද්‍රතා රේඛාව

වර්ෂය 2019
විස්තරය
අගෝස්තු
ශ්‍රී ලංකාව
4,853.0
බදුල්ල
4,755.0
මොනරාගල
4,569.0
Note h