වර්ෂයවයස් කාණ්ඩපුරුෂපුරුෂපුරුෂස්ත්‍රීස්ත්‍රීස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රී
201230-3528,87419,08347,95731,84419,24251,086796,866842,549