වර්ෂයවයස් කාණ්ඩපුරුෂපුරුෂපුරුෂස්ත්‍රීස්ත්‍රීස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රී
2012
35-40
25,886
16,053
41,939
28,529
15,732
44,261
686,037
723,040