වර්ෂයවයස් කාණ්ඩපුරුෂපුරුෂපුරුෂස්ත්‍රීස්ත්‍රීස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රී
2012
70-75
7,361
3,069
10,430
8,997
3,288
12,285
181,846
230,568