වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය -බදුල්ල/මොනරාගල

වර්ෂය 2012
වයස් කාණ්ඩ
75-80
පුරුෂ
4,879
පුරුෂ
2,111
පුරුෂ
6,990
ස්ත්‍රී
6,123
ස්ත්‍රී
2,468
ස්ත්‍රී
8,591
පුරුෂ
116,389
ස්ත්‍රී
166,797