ඌව පළාතේ මාර්ග තොරතුරු (කි.මී)

Id Code Medium Edition Unit year වර්ෂය A ශ්‍රේණිය B ශ්‍රේණිය C ශ්‍රේණිය D ශ්‍රේණිය E ශ්‍රේණිය
393 RD8100 NULL 2011 2011 471 693 1,559 180 NULL
736 RD8100 NULL 2012 2012 471 693 1,559 180 NULL
802 RD8100 NULL 2013 2013 471 693 1,522 215 NULL
803 RD8100 NULL 2014 2014 471 693 1,689 682 14
804 RD8100 NULL 2015 2015 471 693 1,689 682 14
985 RD8100 NULL 2016 2016 471 693 1,689 682 14
AVG = 471.00 AVG = 693.00 AVG = 1,617.83