වර්ෂයවිවාහකත්වයසියලු ජාතීන්සිංහලශ්‍රී ලංකා දෙමළඉන්දියානු දෙමළශ්‍රී ලංකා දෙමළමොනරාගල
2012
කිසිදාවිවාහ නොවු
562,593
447,797
14,334
72,008
27,094
1,360
2012
ලියාපදිංචි විවාහ
629,297
519,866
13,617
69,622
24,571
1,621
2012
චාරිත්‍රානුකූල විවාහ
21,935
15,134
825
5,405
508
63
2012
බිරිය/සැමියා මියගිය
43,817
33,483
1,096
7,461
1,656
121
2012
දික්කසාද වු
1,706
1,371
52
133
136
14
2012
නීතියෙන් වෙන්වූ
1,411
1,153
33
115
105
5
2012
නීතියෙන් නොවන වෙන්වීම්
5,704
4,672
129
741
154
8