වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලබණ්ඩාරවෙලමූලාශයබදුල්ලමොනරාගලබණ්ඩාරවෙල
2019ජනවාරි21.526.418.964.228.141.2
2019පෙබරවාරි22.827.220.1166.5198.1111.8
2019මාර්තු23.227.920.710.16.517.8
2019අප්‍රේල්25.228.821.842.3305.3125.5
2019මැයි25.829.022.490.047.790.3
2019ජූනි25.829.523.129.315.271.8
2019ජූලි24.929.222.4111.627.386.9
2019අගෝස්තු25.229.622.053.413.756.7
2019සැප්තැම්බර්24.628.521.5219.5291.7294.1
2019ඔක්තෝබර්22.926.820.3362.0342.6347.3
2019නොවැම්බර්23.126.920.2268.2371.3295.3
2019දෙසැම්බර්22.026.219.6372.8464.8297.0