වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලබණ්ඩාරවෙලමූලාශයබදුල්ලමොනරාගලබණ්ඩාරවෙල
2019
ජනවාරි
34.0
64.2
28.1
41.2