වර්ෂයවිස්තරයබදුල්ලමොනරාගලබණ්ඩාරවෙලමූලාශයබදුල්ලමොනරාගලබණ්ඩාරවෙල
2019
ජනවාරි
21.5
26.4
18.9
64.2
28.1
41.2
2019
පෙබරවාරි
22.8
27.2
20.1
166.5
198.1
111.8
2019
මාර්තු
23.2
27.9
20.7
10.1
6.5
17.8
2019
අප්‍රේල්
25.2
28.8
21.8
42.3
305.3
125.5
2019
මැයි
25.8
29.0
22.4
90.0
47.7
90.3
2019
ජූනි
25.8
29.5
23.1
29.3
15.2
71.8
2019
ජූලි
24.9
29.2
22.4
111.6
27.3
86.9
2019
අගෝස්තු
25.2
29.6
22.0
53.4
13.7
56.7
2019
සැප්තැම්බර්
24.6
28.5
21.5
219.5
291.7
294.1
2019
ඔක්තෝබර්
22.9
26.8
20.3
362.0
342.6
347.3
2019
නොවැම්බර්
23.1
26.9
20.2
268.2
371.3
295.3
2019
දෙසැම්බර්
22.0
26.2
19.6
372.8
464.8
297.0