ඌව පළාතේ මාසික සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය හා වර්ෂාපතනය

වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල බණ්ඩාරවෙල බදුල්ල මොනරාගල බණ්ඩාරවෙල
2015
ජනවාරි
21.4
25.4
18.6
24.7
25.0
14.1
2015
පෙබරවාරි
21.5
24.8
19.2
248.7
115.4
127.1
2015
මාර්තු
22.4
26.0
20.1
114.4
110.9
150.5
2015
අප්‍රේල්
23.8
27.2
21.1
406.4
363.2
270.1
2015
මැයි
24.5
28.5
22.2
97.8
138.0
134.5
2015
ජුනි
24.2
28.4
22.0
188.8
162.8
165.9
2015
ජුලි
24.2
28.7
22.6
37.8
28.5
52.8
2015
අගෝස්තු
24.4
28.6
22.1
25.8
24.5
16.3
2015
සැප්තැම්බර්
24.6
28.3
21.8
200.6
80.0
193.9
2015
ඔක්තෝබර්
23.3
27.3
20.8
390.0
411.0
473.9
2015
නොවැම්බර්
22.8
26.7
20.6
426.2
383.5
218.7
2014
ජනවාරි
17.6
21.8
15.1
72.9
77.4
74.3
2016
ජනවාරි
22.0
26.0
20.0
65.0
26.0
47.0
2014
පෙබරවාරි
15.8
20.7
13.8
39.9
62.4
21.3
2016
පෙබරවාරි
22.0
27.0
20.0
81.0
102.0
50.0
2018
ජනවාරි
20.7
25.2
18.6
85.5
99.6
48.5
2018
පෙබරවාරි
22.0
26.5
19.8
72.3
51.9
18.0
2014
මාර්තු
17.1
21.8
15.0
65.3
29.6
17.5
2015
දෙසැම්බර්
22.6
26.4
20.3
272.5
345.3
197.1
2016
මාර්තු
24.0
28.0
21.0
47.0
129.0
63.0
2018
මාර්තු
23.5
27.4
20.8
122.3
152.4
200.0
2014
අප්‍රේල්
18.8
22.6
16.6
118.9
67.8
297.8
2016
අප්‍රේල්
26.0
29.0
23.0
36.0
66.0
70.0
2018
අප්‍රේල්
24.2
28.0
21.6
250.4
138.8
164.6
2014
මැයි
19.1
23.1
17.7
212.8
119.7
221.5
2016
මැයි
25.0
28.0
22.0
277.0
239.0
269.0
2018
මැයි
24.3
27.7
21.8
309.4
319.8
250.3
2014
ජුනි
19.1
22.7
18.9
2.7
0.5
22.2
2016
ජුනි
25.0
29.0
23.0
5.0
0.0
3.0
2018
ජුනි
24.8
28.3
22.5
17.0
20.4
31.5
2014
ජුලි
19.2
22.0
18.5
15.9
93.0
6.0
2016
ජුලි
25.0
29.0
23.0
163.0
38.0
68.0
2018
ජුලි
24.3
28.3
22.2
74.2
44.0
107.8
2014
අගෝස්තු
18.5
22.4
17.7
65.2
138.6
56.0
2016
අගෝස්තු
24.0
28.0
23.0
51.0
154.0
34.0
2018
අගෝස්තු
24.4
28.2
21.9
20.4
53.9
105.4
2014
සැප්තැම්බර්
18.8
22.3
17.4
131.6
87.8
127.3
2016
සැප්තැම්බර්
24.0
28.0
23.0
1.0
53.0
1.0
2018
සැප්තැම්බර්
24.3
28.1
21.3
137.4
127.3
262.1
2014
ඔක්තෝබර්
18.7
22.4
16.8
491.3
432.9
427.7
2016
ඔක්තෝබර්
24.0
28.0
22.0
68.0
111.0
51.0
2018
ඔක්තෝබර්
23.5
27.2
20.5
401.8
495.1
344.6
2014
නොවැම්බර්
18.3
21.9
16.1
278.4
292.8
224.7
2016
නොවැම්බර්
23.0
26.0
20.0
137.0
91.0
166.0
2018
නොවැම්බර්
22.7
26.7
19.8
238.2
238.1
220.4
2014
දෙසැම්බර්
18.9
22.6
16.8
669.5
450.4
536.2
2016
දෙසැම්බර්
22.0
26.0
20.0
105.0
99.0
41.0
2018
දෙසැම්බර්
21.6
26.0
19.2
99.0
51.1
52.7
ජනවාරි
NULL NULL NULL NULL NULL NULL
2019
ජනවාරි
21.5
26.4
18.9
64.2
28.1
41.2
2019
පෙබරවාරි
22.8
27.2
20.1
166.5
198.1
111.8
2019
මාර්තු
23.2
27.9
20.7
10.1
6.5
17.8
2019
අප්‍රේල්
25.2
28.8
21.8
42.3
305.3
125.5
2019
මැයි
25.8
29.0
22.4
90.0
47.7
90.3
2019
ජූනි
25.8
29.5
23.1
29.3
15.2
71.8
2019
ජූලි
24.9
29.2
22.4
111.6
27.3
86.9
2019
අගෝස්තු
25.2
29.6
22.0
53.4
13.7
56.7
2019
සැප්තැම්බර්
24.6
28.5
21.5
219.5
291.7
294.1
2019
ඔක්තෝබර්
22.9
26.8
20.3
362.0
342.6
347.3
2019
නොවැම්බර්
23.1
26.9
20.2
268.2
371.3
295.3
2019
දෙසැම්බර්
22.0
26.2
19.6
372.8
464.8
297.0
2017
ජනවාරි
24.7
NULL
23.0
177.3
168.7
131.9
2017
පෙබරවාරි
25.8
30.3
24.0
122.3
91.1
71.5
2017
මාර්තු
28.4
32.3
25.5
282.9
198.1
204.7
2017
අප්‍රේල්
30.8
34.3
27.5
59.5
116.5
57.0
2017
මැයි
30.4
33.7
27.2
95.0
187.8
184.9
2017
ජුනි
30.5
34.2
26.9
64.1
8.1
131.5
2017
ජුලි
32.4
35.8
27.7
28.2
99.1
50.2
2017
අගෝස්තු
30.4
34.0
26.7
88.9
89.8
58.7
2017
සැප්තැම්බර්
29.7
33.0
26.0
133.3
21.8
106.1
2017
ඔක්තෝබර්
29.3
32.5
25.8
262.4
262.8
356.2
2017
නොවැම්බර්
26.7
30.1
24.2
264.5
239.8
373.4
2017
දෙසැම්බර්
25.3
30.4
23.0
346.1
239.6
273.2
: 23.567361 : 27.443662 : 21.138889