ඌව පළාතේ මාසික සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය හා වර්ෂාපතනය

වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල බණ්ඩාරවෙල බදුල්ල මොනරාගල බණ්ඩාරවෙල
2019
ජනවාරි
34.0
NULL NULL
64.2
28.1
41.2
: 34.000000