ඌව පළාතේ ලියාපදිංචි කළ වාහන

Id Code Medium Edition වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත
40
OT9200 2015
මොටර් කාර්
8,760 4,008 12,768
201
OT9200 2013
මොටර් කාර්
5,499 1,880 7,379
252
OT9200 2015
මොටර් සයිකල්
43,906 45,697 89,603
360
OT9200 2015
ත්‍රීරෝද රථ
35,817 23,834 59,651
587
OT9200 2015
පෞද්ගලික බස් රථ
556 438 994
607
OT9200 2013
ත්‍රීරෝද රථ
23,854 17,436 41,290
742
OT9200 2015
ද්විත්වකාර්යය වාහන
8,414 5,971 14,385
744
OT9200 2013
පෞද්ගලික බස් රථ
799 426 1,225
791
OT9200 2013
ද්විත්වකාර්යය වාහන
5,990 3,623 9,613
793
OT9200 2015
ලොරි
6,750 2,987 9,737
814
OT9200 2013
මොටර් සයිකල්
29,642 31,612 61,254
844
OT9200 2013
ලොරි
6,857 2,637 9,494
856
OT9200 2015
කෘෂිවාහන ඉඩම්
1,770 6,433 8,203
919
OT9200 2013
කෘෂිවාහන ඉඩම්
1,936 5,395 7,331
996
OT9200 2013
වෙනත්
50 237 287
1,011
OT9200 2015
වෙනත්
670 9,975 10,645
SUM = 181,270.00 SUM = 162,589.00 SUM = 343,859.00