ඌව පළාතේ ලියාපදිංචි කළ වාහන

Id Code Medium Edition වර්ෂය විස්තරය බදුල්ල මොනරාගල ඌව පළාත
40
OT9200 2015
මොටර් කාර්
8,760 4,008 12,768
252
OT9200 2015
මොටර් සයිකල්
43,906 45,697 89,603
360
OT9200 2015
ත්‍රීරෝද රථ
35,817 23,834 59,651
587
OT9200 2015
පෞද්ගලික බස් රථ
556 438 994
742
OT9200 2015
ද්විත්වකාර්යය වාහන
8,414 5,971 14,385
793
OT9200 2015
ලොරි
6,750 2,987 9,737
856
OT9200 2015
කෘෂිවාහන ඉඩම්
1,770 6,433 8,203
1,011
OT9200 2015
වෙනත්
670 9,975 10,645
SUM = 106,643.00 SUM = 99,343.00 SUM = 205,986.00