සංඛ්‍යාලේඛන බාගත කිරීමට වෙබ් ලිපින

Id Code Medium වර්ෂය ආයතනය වෙබ් ලිපිනය
941
EX1000 දේශීය
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
http://www.statistics.gov.lk, http://www.sis.statistics.gov.lk
942
EX1000 දේශීය
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
http://www.cbsl.gov.lk
943
EX1000 දේශීය
මුදල් අමාත්‍යාංශය
http://www.treasury.gov.lk/data-statistics.html
944
EX1000 දේශීය
අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
http://www.exportagridept.gov.lk
945
EX1000 දේශීය
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
http://www.agridept.gov.lk
946
EX1000 දේශීය
ධීවර අමාත්‍යාංශය
http://www.fisheries.gov.lk
947
EX1000 දේශීය
වැවිලි භෝග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
http://www.plantationindustries.gov.lk
948
EX1000 දේශීය
සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශය
http://www.health.gov.lk
949
EX1000 දේශීය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
http://www.moe.gov.lk
950
EX1000 දේශීය
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
http://www.labourdept.gov.lk
951
EX1000 දේශීය
ශ්‍රී ලංකා රේගුව
http://www.customs.gov.lk
952
EX1000 දේශීය
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
http://www.motortraffic.gov.lk/
953
EX1000 ජාත්‍යන්තර
සාර්ක් සංඛ්‍යාලේඛන
http://www.saarcstat.org/
954
EX1000 ජාත්‍යන්තර
ආසියානු සංවර්ධන බැංකු සංඛ්‍යාලේඛන
http://www.adb.org/
955
EX1000 ජාත්‍යන්තර
ලෝක බැංකු සංඛ්‍යාලේඛන
http://data.worldbank.org/
956
EX1000 ජාත්‍යන්තර
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සංඛ්‍යාලේඛන
http://www.imf.org/
957
EX1000 ජාත්‍යන්තර
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංඛ්‍යාලේඛන
http://unstats.un.org/
958
EX1000 ජාත්‍යන්තර
ලෝක කම්කරු සංවිධානය
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/
959
EX1000 ජාත්‍යන්තර
ලෝක අහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය
http://www.fao.org/
960
EX1000 ජාත්‍යන්තර
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/
961
EX1000 ජාත්‍යන්තර
ලෝක වෙළෙඳ සංවිධානය
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
962
EX1000 ජාත්‍යන්තර
යුරෝපා සංඛ්‍යාලේඛන
http://ec.europa.eu/eurostat
963
EX1000 ජාත්‍යන්තර
ලෝක ධීවර සංඛ්‍යාලේඛන
http://www.fao.org/fishery/statistics/en