සංඛ්‍යාලේඛන බාගත කිරීමට වෙබ් ලිපින

Id Code Medium වර්ෂය ආයතනය වෙබ් ලිපිනය
941
EX1000 දේශීය
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
http://www.statistics.gov.lk, http://www.sis.statistics.gov.lk
942
EX1000 දේශීය
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
http://www.cbsl.gov.lk
943
EX1000 දේශීය
මුදල් අමාත්‍යාංශය
http://www.treasury.gov.lk/data-statistics.html
944
EX1000 දේශීය
අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
http://www.exportagridept.gov.lk
945
EX1000 දේශීය
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
http://www.agridept.gov.lk
946
EX1000 දේශීය
ධීවර අමාත්‍යාංශය
http://www.fisheries.gov.lk
947
EX1000 දේශීය
වැවිලි භෝග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
http://www.plantationindustries.gov.lk
948
EX1000 දේශීය
සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශය
http://www.health.gov.lk
949
EX1000 දේශීය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
http://www.moe.gov.lk
950
EX1000 දේශීය
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
http://www.labourdept.gov.lk
951
EX1000 දේශීය
ශ්‍රී ලංකා රේගුව
http://www.customs.gov.lk
952
EX1000 දේශීය
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
http://www.motortraffic.gov.lk/