සංඛ්‍යාලේඛන බාගත කිරීමට වෙබ් ලිපින

Id
941
Code EX1000
Medium
වර්ෂය දේශීය
ආයතනය
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
වෙබ් ලිපිනය
http://www.statistics.gov.lk, http://www.sis.statistics.gov.lk