සංඛ්‍යාලේඛන බාගත කිරීමට වෙබ් ලිපින

Id
942
Code EX1000
Medium
වර්ෂය දේශීය
ආයතනය
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
වෙබ් ලිපිනය
http://www.cbsl.gov.lk