සංඛ්‍යාලේඛන බාගත කිරීමට වෙබ් ලිපින

Id
943
Code EX1000
Medium
වර්ෂය දේශීය
ආයතනය
මුදල් අමාත්‍යාංශය
වෙබ් ලිපිනය
http://www.treasury.gov.lk/data-statistics.html