සංඛ්‍යාලේඛන බාගත කිරීමට වෙබ් ලිපින

Id
949
Code EX1000
Medium
වර්ෂය දේශීය
ආයතනය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
වෙබ් ලිපිනය
http://www.moe.gov.lk