වර්ෂයවිස්තරයDiscription E20092010201120122013Noteමූලාශ්‍රය
ඉන්දියාවIndia110.9110.9111.0111.0111.1ළමා
ශ්‍රී ලංකාවSri Lanka103.3103.2103.1103.1103.0ළමා
පකිස්තානයPakistan107.9108.0108.1108.2108.3ළමා
ඇෆ්ගනිස්තානයAfghanistan104.6104.6104.6104.6104.7ළමා
භූතානයBhutan102.9103.0103.0103.1103.1ළමා
බංගලාදේශයBangladesh104.5104.6104.6104.6104.7ළමා
නේපාලයNepal105.5105.4105.5105.5105.5ළමා
මාලදිවයිනMaldives105.8105.7105.6105.6105.7ළමා