වර්ෂයවිස්තරයDiscription E20092010201120122013Noteමූලාශ්‍රය
ඉන්දියාව
India
110.9
110.9
111.0
111.0
111.1
ශ්‍රී ලංකාව
Sri Lanka
103.3
103.2
103.1
103.1
103.0
පකිස්තානය
Pakistan
107.9
108.0
108.1
108.2
108.3
ඇෆ්ගනිස්තානය
Afghanistan
104.6
104.6
104.6
104.6
104.7
භූතානය
Bhutan
102.9
103.0
103.0
103.1
103.1
බංගලාදේශය
Bangladesh
104.5
104.6
104.6
104.6
104.7
නේපාලය
Nepal
105.5
105.4
105.5
105.5
105.5
මාලදිවයින
Maldives
105.8
105.7
105.6
105.6
105.7