සාර්ක් රටවල පුමිතිරි අනුපාත

වර්ෂය විස්තරය Discription E 2009 2010 2011 2012 2013 Note මූලාශ්‍රය
ඉන්දියාව
India
110.9
110.9
111.0
111.0
111.1
ශ්‍රී ලංකාව
Sri Lanka
103.3
103.2
103.1
103.1
103.0
පකිස්තානය
Pakistan
107.9
108.0
108.1
108.2
108.3
ඇෆ්ගනිස්තානය
Afghanistan
104.6
104.6
104.6
104.6
104.7
භූතානය
Bhutan
102.9
103.0
103.0
103.1
103.1
බංගලාදේශය
Bangladesh
104.5
104.6
104.6
104.6
104.7
නේපාලය
Nepal
105.5
105.4
105.5
105.5
105.5
මාලදිවයින
Maldives
105.8
105.7
105.6
105.6
105.7