වර්ෂයවිස්තරයඒකකයශ්‍රී ලංකාවඌව පළාතබදුල්ලමොනරාගලමූලාශ්‍රයNote
2012එකතුවසංඛ්‍යාව330,681.0211,178.0119,503.0ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013
2012තනි මහලේ තනි නිවාසසංඛ්‍යාව284,336.0169,433.0114,903.0ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012මහල් දෙකේ තනි නිවාසසංඛ්‍යාව10,638.08,798.01,840.0ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012මහල් දෙකට වැඩි තනි නිවාසසංඛ්‍යාව1,089.01,030.059.0ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012අනුයුක්ත නිවාස/ උප ගෘහයසංඛ්‍යාව2,164.01,954.0210.0ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012මහල් නිවාසසංඛ්‍යාව178.0131.047.0ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012යුගල නිවාසසංඛ්‍යාව5,320.04,944.0376.0ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012පේලි නිවාසසංඛ්‍යාව25,481.024,219.01,262.0ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012පැල්පත්/ මුඩුක්කුසංඛ්‍යාව1,475.0669.0806.0ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012එකතුවසංඛ්‍යාව330,681.0211,178.0119,503.0ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013