වර්ෂයවිස්තරයඒකකයශ්‍රී ලංකාවඌව පළාතබදුල්ලමොනරාගලමූලාශ්‍රයNote
2012
එකතුව
සංඛ්‍යාව
330,681.0
211,178.0
119,503.0
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013
2012
තනි මහලේ තනි නිවාස
සංඛ්‍යාව
284,336.0
169,433.0
114,903.0
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012
මහල් දෙකේ තනි නිවාස
සංඛ්‍යාව
10,638.0
8,798.0
1,840.0
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012
මහල් දෙකට වැඩි තනි නිවාස
සංඛ්‍යාව
1,089.0
1,030.0
59.0
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012
අනුයුක්ත නිවාස/ උප ගෘහය
සංඛ්‍යාව
2,164.0
1,954.0
210.0
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012
මහල් නිවාස
සංඛ්‍යාව
178.0
131.0
47.0
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012
යුගල නිවාස
සංඛ්‍යාව
5,320.0
4,944.0
376.0
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012
පේලි නිවාස
සංඛ්‍යාව
25,481.0
24,219.0
1,262.0
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012
පැල්පත්/ මුඩුක්කු
සංඛ්‍යාව
1,475.0
669.0
806.0
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013Y
2012
එකතුව
සංඛ්‍යාව
330,681.0
211,178.0
119,503.0
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - ජන හා නිවාස සංගණනය 2013