බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග අනුව ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

Id Code Medium Edition වර්ෂය සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව Note බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග බදුල්ලෙන් % මොනරාගලින් % ඌවෙන් % ඌවෙන් % ඌවෙන් %
345
HS4210 2016 2012
214,900
120,137
335,037
Y
එකතුව
NULL NULL NULL NULL NULL
346
HS4210 2016 2012
29,028
25,872
54,900
Y
ගෙවත්තේ ආරක්ෂිත ලිඳ
NULL NULL NULL NULL NULL
347
HS4210 2016 2012
27,523
20,186
47,709
Y
ගෙවත්තෙන් පිටතආරක්ෂිත ලිඳ
NULL NULL NULL NULL NULL
348
HS4210 2016 2012
12,707
7,076
19,783
Y
අනාරක්ෂිත ලිඳ
NULL NULL NULL NULL NULL
352
HS4210 2016 2012
28,328
15,009
43,337
Y
නිවස තුළ ජලනල
NULL NULL NULL NULL NULL
353
HS4210 2016 2012
15,963
13,785
29,748
Y
නිවසෙන් පිටත ගෙවත්තතුළ ජලනල
NULL NULL NULL NULL NULL
356
HS4210 2016 2012
7,813
4,251
12,064
Y
ගෙවත්තෙන් පිටතජලනල
NULL NULL NULL NULL NULL
359
HS4210 2016 2012
45,155
20,424
65,579
Y
ග්‍රාමීය ජලව්‍යාපෘති
NULL NULL NULL NULL NULL
914
HS4210 2016 2012
214,900
120,137
335,037
එකතුව
NULL NULL NULL NULL NULL
916
HS4210 2016 2012
29,028
25,872
54,900
Y
ගෙවත්තේ ආරක්ෂිත ලිඳ
NULL NULL NULL NULL NULL
921
HS4210 2016 2012
27,523
20,186
47,709
Y
ගෙවත්තෙන් පිටතආරක්ෂිත ලිඳ
NULL NULL NULL NULL NULL
924
HS4210 2016 2012
12,707
7,076
19,783
Y
අනාරක්ෂිත ලිඳ
NULL NULL NULL NULL NULL
938
HS4210 2016 2012
28,328
15,009
43,337
Y
නිවස තුළ ජලනල
NULL NULL NULL NULL NULL
940
HS4210 2016 2012
15,963
13,785
29,748
Y
නිවසෙන් පිටත ගෙවත්තතුළ ජලනල
NULL NULL NULL NULL NULL
965
HS4210 2016 2012
7,813
4,251
12,064
Y
ගෙවත්තෙන් පිටතජලනල
NULL NULL NULL NULL NULL
966
HS4210 2016 2012
45,155
20,424
65,579
Y
ග්‍රාමීය ජලව්‍යාපෘති
NULL NULL NULL NULL NULL
972
HS4210 2016 2012
2,198
5,483
7,681
Y
නල ලිඳ
NULL NULL NULL NULL NULL
982
HS4210 2016 2012
106
69
175
Y
බවුසර්
NULL NULL NULL NULL NULL
984
HS4210 2016 2012
44,812
6,892
51,704
Y
වැවු/ ගංගා/ ඇලදොල/බුබුළු
NULL NULL NULL NULL NULL
988
HS4210 2016 2012
205
79
284
Y
වැසි ජලය
NULL NULL NULL NULL NULL