බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග අනුව ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

Id
347
Code HS4210
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
27,523
සංඛ්‍යාව
20,186
සංඛ්‍යාව
47,709
Note Y
බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග
ගෙවත්තෙන් පිටතආරක්ෂිත ලිඳ
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL