බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග අනුව ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

Id
352
Code HS4210
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
28,328
සංඛ්‍යාව
15,009
සංඛ්‍යාව
43,337
Note Y
බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග
නිවස තුළ ජලනල
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL