බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග අනුව ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

Id
353
Code HS4210
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
15,963
සංඛ්‍යාව
13,785
සංඛ්‍යාව
29,748
Note Y
බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග
නිවසෙන් පිටත ගෙවත්තතුළ ජලනල
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL