බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග අනුව ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

Id
356
Code HS4210
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
7,813
සංඛ්‍යාව
4,251
සංඛ්‍යාව
12,064
Note Y
බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග
ගෙවත්තෙන් පිටතජලනල
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL