බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග අනුව ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

Id
914
Code HS4210
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
214,900
සංඛ්‍යාව
120,137
සංඛ්‍යාව
335,037
Note
බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග
එකතුව
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL