බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග අනුව ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

Id
916
Code HS4210
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
29,028
සංඛ්‍යාව
25,872
සංඛ්‍යාව
54,900
Note Y
බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග
ගෙවත්තේ ආරක්ෂිත ලිඳ
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL