බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග අනුව ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

Id
982
Code HS4210
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
106
සංඛ්‍යාව
69
සංඛ්‍යාව
175
Note Y
බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග
බවුසර්
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL